REGULAMIN
HOTEL PALACE EUROPA LUBLIN

I. PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie czynności dorozumianych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując czynności wymienionych powyżej Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin Hotelu.

2. Regulamin obejmuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu.

II. DOBA HOTELOWA

1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 11:00 dnia następnego.

2. Opłata za pobyt winna być uiszczona podczas zameldowania.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

4. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

5. Hotel może odmówić przedłużenia pobytu w przypadku niedokonania płatności za dotychczasowy pobyt.

6. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za którą uiścił opłatę.

7. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7:00 do 22:00.

8. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki cennika dostępnego w Recepcji Hotelu.

III. REZERWACJA I MELDUNEK

1. Gość Hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przed zameldowaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, Pracownik Recepcji ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

2. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
2.a. przechowywanie podczas pobytu rzeczy wniesionych do Hotelu,
2.b. budzenia,
2.c. wymiany ręczników i pozostałej bielizny hotelowej.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Na terenie Hotelu dzieci w wieku poniżej 14 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.

2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

3. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach świeczek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

4. Każdorazowo, opuszczając pokój, Gość powinien upewnić się, że pozostawia drzwi zamknięte.

5. Gość hotelowy zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

6. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność za nieuzasadnione użycie systemu sygnalizacji pożaru oraz/lub uszkodzenie wyposażenia pożarowego. Nieuzasadnione użycie systemu sygnalizacji pożaru podlega karze w wysokości 1000 PLN za każde naruszenie.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.

2. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeśli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z art. 849 kodeksu cywilnego. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie przedmiotów, o których mowa powyżej, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych na parkingu hotelowym.

VI. REKLAMACJE

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Hotelowi reakcję na zastrzeżenia.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Hotelu.

VII. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

2. Ze względu na swoje właściwości, artykuły spożywcze i higieny osobistej będą przechowywane przez 24 godziny.

VIII. CISZA NOCNA

1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 06:00 dnia następnego.

2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.

3. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej określonej w pkt. VIII.2 niniejszego Regulaminu, Hotel ma prawo do natychmiastowego wymeldowania Gościa.

IX. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia i wyrządzone szkody oraz opuszczenia terenu Hotelu.

2. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelu, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Hotelu.

3. W Hotelu nie akceptujemy pobytu ze zwierzętami. W przypadku przybycia do Hotelu z psem lub innymi zwierzęciem, Hotel zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji bez zwrotu poniesionej rezerwacji.

4. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacji.

5. Złamanie zakazu palenia wyrobów tytoniowych podlega karze w wysokości 500 PLN za każdy przypadek naruszenia zakazu.

6. Hotel jest pod stałym nadzorem kamer.

7. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971 roku nr 27 poz. 252 z późniejszymi zmianami).

Content Blocks


hotel

Hotel Palace Europa Lublin | Lublin | Apartament - Hotel Palace Europa Lublin

Odkryj nasze pokoje
i apartamenty

Wygodny i komfortowy wypoczynek w hotelu z historią
Hotel Palace Europa Lublin | Lublin | Konferencje - Hotel Palace Europa Lublin

Konferencje
w Lublinie

Zaplanuj spotkanie biznesowe w sercu miasta


Oficjalna strona
Rezerwuj bezpośrednio

 

Prestiżowa lokalizacja - tuż przy głównym bulwarze, w sercu zabytkowej części miasta

 

Parking

 

Gwarancja najniższej ceny - tylko na naszej stronie www!